دبستان نيكا (2)
 

كلاس هاي آموزشي مجهز به تكنولوژي آموزش هوشمند

 

 

 

سالن اجتماعات

 

 

سالن ناهارخوري

 
 
حياط مدرسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آزمايشگاه
 
 
 
سايت كامپيوتر
 
 
 
 
روابط عمومي مدرسه
 
 
 
اتاق مشاوره
 
 
 
 كتابخانه