عنوان
جلسه سوم  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۸/۰۱/۲۷
گزارش
1:برگزاری جشن پایان سال در تاریخ 6 اردیبهشت 98
2:شروع پیش ثبت نام سال آینده 
3:مسائل جاری سال آینده