آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 11 اردیبهشت

زمان آرمون 60  دقیقه است
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 21 فروردین

زمان آزمون 60دقیقه است

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 15 اسفند

زمان آزمون 60 دقیقه است

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 1 اسفند ماه

زمان 60 دقیقه است

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 17 بهمن

زمان آزمون 60 دقیقه است

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 3 بهمن

زمان آزمون 60 دقیقه می باشد.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین15 دی ماه

زمان آزمون 60 دقیقه می باشد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 7دی

دختر گلم ، زمان پاسخگویی به سوالات 60 دقیقه می باشد. 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین 5

دخترم زمان آزمون از لحظه ی ورود 60 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین شماره 6

زمان آزمون 60دقیقه می باشد

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین

دختر عزیزم با آرامش و دقت با توجه به زمان داده شده به سوالات پاسخ دهید . 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین شماره ی 4

مدت زمان پاسخگویی به سوالات 60 دقیقه می باشد .

   
  آزمون آنلاین   

آزمون آنلاین شماره 7

درس هدیه ها از درس 4 تا 7 می باشد
 

   
  آزمون آنلاین  

آزمون آنلاین 19 اردیبهشت

زمان 60 دقیقه

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین شماره 3

دخترم زمان آزمون تاز لحظه شروع یک ساعت می باشد 

   
  آزمون آنلاین  

آزمون 5 اردیبهشت

زمان آزمون 60 دقیقه می باشد.
 

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آنلاین شماره ی 2

دخترم زمان آزمون از آغاز آن 60 دقیقه می باشد.

   
  آزمون آنلاین  

آزمون آنلاین 1 بهار 1397

زمان پاسخگویی به سوالات 60 دقیقه می باشد.