دبستان نيكا (2)
 

كلاس هاي آموزشي مجهز به تكنولوژي آموزش هوشمند

 

 

 

 


 

 

 

سالن آموزگاران

 

 

سالن ناهارخوري

 

 

 

 

حياط مدرسه
 
 
 
 
 
 
آزمايشگاه
 
 
سايت كامپيوتر
 
 
 
سالن اجتماعات
 
 
 
 
روابط عمومی مدرسه
 
 
 
 
 
 
اتاق مشاوره
 
 
 
 كتابخانه
 
 
 
نمازخانه