پادکست زبان  
پادکست زبان
 
نام دانش آموز: غزل جوانبخت
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: دینا نوروزی
 
 
 
 
 نام دانش آموز: النا عابدی
 
 
 
 نام دانش آموز: باران هدایتی
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: حلیا بیات
 
 
 
 
 نام دانش آموز: همراز گودرزی
 
 
 
 نام دانش آموز: عسل صدیق
 
 
 
 
 نام دانش آموز: سارا سادات نبوی
 
 
 
 
 نام دانش آموز: باران نظری
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: سیده مهدیس دربندی
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: الیسا علی نژاد