عنوان
جلسه دوم  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۷/۰۹/۱۴
گزارش
موضوعات مهم مطروحه در جلسه دوم اولیا و مربیان:
1-موضوع آموزش خانواده و بررسی جلسات برگزار شده
2-برگزاری کلاسهای ویژه دانش آموزان پایه ششم
3-بررسی امور جاری مدرسه