کتابخانه گویا

کتابخانه گویای نیکا
 
 
 
 
داستان اول:النا سینا
نام داستان: آش کشک خالته بخور پاته نخوری پاته
 
 
 
 
داستان دوم: آرتمیس مشهدی
نام داستان: همه یک چیز را می خواستند
 
 
 
داستان سوم: هانا ضیایی
نام کتاب: بگو نگوی نخ و سوزن.
 
داستان چهارم:شایسته شریف زادگان
نام کتاب :دعا
By:Hasti  Nabavi
The fifth story:bella
 
داستان پنجم:فرنیا جبینی
نام کتاب :درخت بخشنده
 
داستان ششم :ثمین رحیم علی
نام کتاب:پادشاه خرکش
داستان هفتم:پرنیا نعمت خواه 
نام کتاب: قلب میمون
 
By:Melika pirpiran
The nameof the story:the town mouse*the country mouse